OBSZARY SPECJALIZACJI:

Prawo administracyjne," Postępowanie administracyjne przed organami administracji państwowej i samorządowej, w tym samorządowym kolegium odwoławczym, Postępowanie sądowoadministracyjne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Egzekucja administracyjna.

Więcej

ZAKRES USŁUG

Sporządzanie i opiniowanie decyzji/regulaminów/statutów/uchwał oraz innych dokumentów związanych z działalnością klienta, Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji dotyczącej postępowań konkursowych i zamówień publicznych, " Współpraca z organami egzekucyjnymi, urzędami i innymi instytucjami administracji państwowej i samorządowej.

Więcej

Porady internetowe

Celem uzyskania porady internetowej należy wypełnić formularz kontaktowy.

Więcej

Nowość

Sprawy sądowe

Postępowanie cywilne
- w sprawach cywilnych
- w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych
- w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
- w sprawach gospodarczych
Postępowanie sądowoadministracyjne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym