OBSZARY SPECJALIZACJI

I. Prawo administracyjne, w szczególności:

 • finanse publiczne
 • ordynacja podatkowa
 • prawo budowlane
 • prawo ochrony środowiska i przyrody
 • prawo wodne
 • prawo zamówień publicznych
 • gospodarka nieruchomościami
 • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • prawo oświatowe
 • pomoc społeczna
 • wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
 • prawo o stowarzyszeniach
 • prawo ustrojowe

  II. Postępowanie administracyjne przed organami administracji państwowej i samorządowej, w tym samorządowym kolegium odwoławczym

 • III. Postępowanie sądowoadministracyjne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

  IV. Egzekucja administracyjna

  V. Prawo gospodarcze, w szczególności:

 • prawo działalności gospodarczej
 • prawo umów handlowych
 • prawo spółek
 • ubezpieczenia majątkowe, osobowe i komunikacyjne
 • ochrona konkurencji i konsumentów
 • prawo upadłościowe i naprawcze

  VI. Prawo cywilne, w szczególności:

 • zobowiązania, w tym umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło)
 • ochrona własności i posiadania
 • zasiedzenia
 • służebności
 • hipoteka i zastaw
 • spadki
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo lokatorskie
 • prawo spółdzielcze

  VII. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności:

 • kodeks pracy
 • zwolnienia grupowe i indywidualne
 • promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy
 • pracownicy tymczasowi
 • emerytury (w tym prawo do wcześniejszej emerytury) i renty
 • ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe
 • zasiłki

 • VIII. Postępowanie cywilne przed sądami powszechnymi

 • w sprawach cywilnych
 • w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych
 • w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
 • w sprawach gospodarczych

  IX. Egzekucja sądowa